Privacy statement

Als professionals die binnen het privacy en informatiebeveiliging werkveld werkzaam zijn, zijn wij graag transparant over hoe wij omgaan met de aan ons toevertrouwde gegevens. 

Chiron is een handelsnaam van de organisatie Rijker Advies & Educatie (hierna: "Chiron","wij" of "ons").  Dit privacy statement is van toepassing op alle door ons geleverde diensten.

 

Het verwerken van persoonsgegevens doen wij in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna afgekort als: AVG).

 

In dit privacy statement leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen, wat wij met de gegevens doen en welke maatregelen er zijn getroffen om ze veilig te houden. In ons privacy statement kun je ook terug vinden welke rechten jij hebt met betrekking tot de gegevens die wij van jouw verwerken.

 

Wij kunnen het privacy statement van tijd tot tijd wijzigen, en daarom raden we u aan deze af en toe opnieuw te lezen.

 

Deze privacyverklaring is het meest recent gewijzigd op de datum van publicatie van dit document 13-03-2022

Binnen Chiron streven vinden wij het belangrijk dat we transparant zijn over hoe wij met de aan ons toevertrouwde persoonsgegevens omgaan.

 

In deze samenvatting leggen we op hoofdlijnen uit wat de belangrijkste punten in onze privacy statement zijn.

 

Wij raden je aan om onze gehele privacy statement te lezen, omdat we hierin alle relevante informatie m.b.t het verwerken van jouw persoonsgegevens hebben opgenomen.

 

De belangrijkste punten van onze privacyverklaring

 1. Wij verwerken alleen de persoonsgegevens die wij nodig hebben om onze dienstverlening aan te bieden. Dit zal per dienst verschillen, maar je wordt altijd van tevoren geïnformeerd over welke gegevens wij nodig hebben en het doel hiervan. Op onze website verwerken wij alleen persoonsgegevens die je aan ons verstrekt als je contact met ons opneemt.
 2. Zowel in het kader van onze trainingen als bij de consultancy trajecten zijn wij aan te merken als Verwerkingsverantwoordelijke in de zin van artikel 4 (7) Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
 3. Chiron kan indien dit nodig is om onze dienstverlening aan te bieden samenwerken met derde partijen. Indien deze partijen aan te merken zijn als verwerker in de zin van artikel 4 (8) AVG, dan zullen wij met hen een verwerkersovereenkomst afsluiten.
 4. Wij slaan persoonsgegevens alleen binnen de Europese Economische ruimte (EER) op. Mocht het om wat voor reden dan ook niet mogelijk zijn om de persoonsgegevens binnen de EER op te slaan, dan zullen wij je hiervan op de hoogte stellen. Bij het opslaan van persoonsgegevens buiten de EER houden wij ons aan de beginselen zoals uiteengezet in de AVG met betrekking tot de verwerking van gegevens buiten de EER.
 5. Wij delen je persoonlijke gegevens nooit met derden voor commerciële doeleinden. Wel kunnen wij u zelf benaderen om te informeren over onze eigen dienstverlening. Dit doen wij op basis van ons gerechtvaardigd belang hiertoe of je ons hiervoor toestemming hebt gegeven.
 6. Wij kunnen je persoonlijke gegevens gebruiken en openbaar maken wanneer we dit noodzakelijk of gepast achten:
  1. Om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving, waaronder mogelijk wetten die van kracht zijn buiten het land van verblijf, om te reageren op verzoeken van openbare en overheidsautoriteiten, die afkomstig kunnen zijn van autoriteiten buiten het land van verblijf, om samen te werken met wetshandhavingsinstanties of om andere juridische redenen;
  2. het afdwingen van onze voorwaarden;en
  3. het beschermen van onze rechten, privacy, veiligheid of eigendommen en/of die van onze dochterondernemingen of gelieerde ondernemingen of andere aan ons gelieerde partijen.
 7. Wij maken gebruik van analytische cookies. Deze zijn ingericht conform de hiervoor opgestelde handleiding afkomstig van de Autoriteit Persoonsgegevens.
 8. Als je nog overige vragen, opmerkingen en/of suggesties hebt met betrekking tot deze privacyverklaring of ons gebruik van persoonsgegevens, aarzel dan niet om contact op te nemen via: privacy@chironcyber.com.

Dit onderdeel geeft informatie over de persoonsgegevens die wij verzamelen en gebruiken voor het aanbieden van onze dienstverlening en bij het gebruik van deze website.

 

 1. Training

Als je bij ons een training volgt, zullen wij persoonsgegevens verwerken die wij nodig hebben om de training aan te bieden. Dit zal in de meeste gevallen je naam, geslacht, e-mail adres, adres en werkgever naam zijn. In bepaalde gevallen kunnen wij naar jouw herleidbare gegevens verwerken, waaronder resultaten van afgelegde examens, casussen en /of de resultaten van het ingevulde intakeformulier. Daarnaast zullen wij gegageerde en anonieme statistieken verwerken over het verloop en resultaat van de trainingen. Deze statistieken gebruiken wij om te benchmarken en om onze trainingen te verbeteren.

 

De rechtsgrondslag voor deze verwerkingen volgt uit de overeenkomst die je met ons sluit, op het moment dat je een training gaat volgen. De statistieken die wij verzamelen doen we op basis van gerechtvaardigd belang.

 

 1. Consultancy

Als wij een consultancy traject uitvoeren kunnen wij persoonsgegevens verwerken die betrekking hebben op het gedrag en de prestaties van medewerkers. Daar waar mogelijk zullen wij deze gegevens zoveel mogelijk anoniem verwerken.

 

De rechtsgrondslag voor deze verwerkingen volgt uit de overeenkomst die je met ons sluit, op het moment dat wij een consultancy traject uitvoeren.

 

 1. Website bezoek

Als je onze website bezoekt verwerken wij alleen de persoonsgegevens die je aan ons verstrekt op het moment dat je contact met ons opneemt.  

 

 1. Commerciële doeleinden

Wij kunnen je van tijd tot tijd informatie toezenden over nieuwe trainingen, cursussen of door ons georganiseerde evenementen.  Dit doen wij op basis van ons gerechtvaardigd belang hiertoe of als je ons hiervoor expliciete toestemming hebt gegeven.

 

 1. Wettelijke verplichting

In bepaalde gevallen hebben wij een wettelijke verplichting tot het verwerken van persoonsgegevens. Indien dit het geval is zullen wij indien mogelijk je hierover informeren.

 

 1. Wetenschappelijk onderzoek

Wij kunnen persoonsgegevens, gebruiken voor wetenschappelijk of ander onderzoek. Voor dit doel gebruiken we alleen geanonimiseerde of gepseudonieerde gegevens.

Wij kunnen in het kader van het aanbieden van onze dienstverlening gebruik maken van derde partijen. Deze derde partijen kunnen dit zowel doen in de rol van verwerker als in die van verwerkingsverantwoordelijke.

 

Op het moment dat wij gebruik maken van een derde partij, worden hiermee altijd heldere afspraken gemaakt om de bescherming van de aan ons toevertrouwde persoonsgegevens te waarborgen.

 

Op dit moment werkt Chiron samen met de volgende partijen:

 

 1. Microsoft, voor de opslag van de persoonsgegevens die wij binnen onze dienstverlening gebruiken.
 2. Sen ICT B.V, als trusted partner voor het uitvoeren van trainingen en consultancy trajecten. Indien hiervan sprake is word je hier altijd vooraf over geïnformeerd.

Chiron heeft verschillende technische en organisatorische maatregelen genomen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking te voorkomen.

 

Wij hebben onze beveiligingsmaatregelen gebaseerd op de internationale ISO/IEC 27001:2013 standaard.

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor wij jouw persoonsgegevens gebruiken.

 

Voor sommige gegevens hebben wij een wettelijke verplichting tot het voor een bepaalde periode bewaren van de gegevens. Dit heeft voornamelijk betrekking op fiscale gegevens. Dit kan betekenen dat wij uw persoonsgegevens langer moeten bewaren ook als u niet langer meer gebruik maakt van onze dienstverlening.

 

Daarnaast kunnen wij nadat wij u hierover hebben geïnformeerd de door ons verwerkte persoonsgegevens pseudonimiseren of anonimiseren bewaren of in het geval van de anonimiseren waardoor deze niet langer onder het bereik van de AVG vallen.

Onder omstandigheden kun je gebruik maken van een van je privacy rechten. Dit betekent dat je ons kunt verzoeken om je gegevens in te zien, te laten corrigeren, verwijderen, of de onze verwerking te beperken in overeenstemming met de AVG.

 

In bepaalde gevallen kun je ook bezwaar maken of de overdracht van je persoonsgegevens vragen.

 

Mocht je gebruik willen maken van een van je AVG rechten dan kun je contact opnemen met privacy@chironcyber.com. Wij zullen dan je verzoek beoordelen en hier binnen de wettelijke termijn op te reageren.

 

Hieronder staan uw rechten beschreven:

 

 1. Inzage: als je wil weten of wij uw persoonsgegevens verwerken, kan je ons om deze informatie verzoeken.
 2. Correctie: als je de door ons verwerkte persoonsgegevens wil aanpassen, kun je bij ons een correctie verzoek indienen.
 3. Verwijderen: als je wil dat wij persoonsgegevens die wij van je verwerken verwijderen.
 4. Beperken: Je kunt contact met ons opnemen met een verzoek om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken, (i) als u vindt dat de persoonsgegevens die wij over jouw verwerken onjuist zijn, dat de verwerking daarvan onrechtmatig is, (ii) als je deze nodig hebt om aan een rechtsvordering te voldoen, of (iii) als je bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking daarvan.
 5. Bezwaar: Als wij je persoonsgegevens verwerken op basis van een gerechtvaardigd belang, dan mag je bezwaar maken tegen verder gebruik van je persoonsgegevens door ons. Als wij je persoonsgegevens verwerken op basis van toestemming, mag je deze toestemming op elk gewenst moment intrekken.
 6. Bezwaar tegen nieuwsbrieven, direct marketing: als je niet langer berichten van ons wenst te ontvangen via e-mail of een tekstbericht, dan kunt je, je afmelden door op de uitschrijflink te klikken in de ontvangen e-mail.

Wanneer je deze website bezoekt houden wij via Analytische gegevens bij.

Deze cookies zijn erop om onze dienstverlening te verbeteren of om informatie te verkrijgen over het gebruik van onze website. 

 

Onze cookies kunnen persoonlijke gegevens verzamelen, zoals het IP-adres van waaruit u onze website bezoekt, en wanneer en voor hoe lang u onze website bezoekt.

Als je vragen, opmerkingen of suggesties hebt over hoe wij omgaan met persoonsgegevens, dan kun je altijd contact met ons opnemen via privacy@chironcyber.com

 

Als je een verzoek bij ons indient hebben wij in sommige gevallen aanvullende informatie van je nodig om de vraag goed te kunnen beantwoorden of om je klacht op te lossen. Wij zullen je hiervan op de hoogte stellen.

 

Als je een klacht hebt die wij niet voor je kunnen oplossen, is er altijd de mogelijkheid om een klacht bij de toezichthouder de Autoriteit Persoonsgegevens (“AP”) in te dienen.